cleft@kku.ac.th-โลโก้มูลนิธิตะวันฉาย โลโก้ศูนย์

ข่าวสารศูนย์วิจัย :

Part1 อยากเห็นจำนวนเด็กพิการในประเทศไทยลดลงไหม? นี่คือสิ่งที่สำคัญที่ทุกคนควรรู้และช่วยกันบอกต่อ..
Part2 อยากเห็นจำนวนเด็กพิการในประเทศไทยลดลงไหม? นี่คือสิ่งที่สำคัญที่ทุกคนควรรู้และช่วยกันบอกต่อ..
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักวิจัยส่งบทความตีพิมพ์ลงวารสารจดหมายเหตุการแพทย์ (จพสท.) ฉบับเดือนสิงหาคม 2560 โดยศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ