แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ตามช่วงอายุ พร้อมค่าใช้จ่าย
โดยทีมสหวิทยาการของ
- ศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ  รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
- คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
- มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า
 (ปรับปรุงครั้งที่ 4)  พฤษภาคม 2557


ช่วงอายุ

การดูแลรักษา

ค่าใช้จ่าย

6 สัปดาห์ก่อนการตั้งครรภ์

 • ให้คำปรึกษาเรื่องการเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และให้วิตามินรวมตามความจำเป็น

 

3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์

 • การดูแลระหว่างตั้งครรภ์และการให้วิตามินรวม (สูติแพทย์และพยาบาลคลินิกฝากครรภ์ )

 

4 – 5 เดือนของการตั้งครรภ์

 • ตรวจวินิจฉัย และประเมินทารกในครรภ์ (สูติแพทย์)
 • การให้คำแนะนำระหว่างการตั้งครรภ์ในกรณีที่พบทารกผิดปกติ

ค่าตรวจ 3D U/S 3,500 บาท  

แรกเกิด – 3 เดือน

 

 

 • การลงทะเบียนเด็กแรกเกิดที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าทุกราย และมีระบบการติดตามการรักษา
 • การให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ (โอกาสเกิดซ้ำ และการป้องกันการเกิดซ้ำในบุตรคนถัดไป) และประเมินความพิการร่วม  (กุมารแพทย์)
 • อธิบาย ประเมินสภาวะต่างๆ รวมถึงความพิการร่วมและภาวะกลุ่มอาการ (syndrome) เพื่อให้ทราบเรื่องความรุนแรงของโรค ความพิการร่วม และภาวะกลุ่มอาการ ปัญหาที่สำคัญ เป้าหมายการดูแล และแผนการรักษา  (ศัลยแพทย์ตกแต่ง)
 • การป้อนนม และ Breast feeding (RNหลังคลอด และคลินิกนมแม่หอผู้ป่วย 2ข) 
 • การใส่อุปกรณ์จัดสันเหงือกก่อนการผ่าตัด (ตามความจำเป็น) (ทันตแพทย์จัดฟันและศัลยแพทย์ตกแต่ง)
 • การเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการผ่าตัด (RNประสานงานฯ ห้องตรวจฯและหอผู้ป่วย) 

ค่าจัดสันเหงือกก่อนผ่าตัด ราคา ~1,500-4,500 บาท (1,500/ชิ้น)
กรณีใส่เพดานเทียม
(Obtulator) ราคา 800บาท/ชิ้น

3 – 6  เดือน

 • ผ่าตัดซ่อมแซมริมฝีปากแบบปฐมภูมิ Primary Cheiloplasty(ศัลยแพทย์ตกแต่ง)
 • ให้คำแนะนำการดูแลก่อน-หลังผ่าตัด(RNหอผู้ป่วย,ประสานงานฯและห้องตรวจ)
 • ตรวจหูตรวจการได้ยินภายใน 6 เดือนหากพบว่ามีภาวะ OME ให้ตรวจซ้ำทุก 3 เดือน หากไม่มีภาวะ OME ให้ตรวจซ้ำทุก 6 เดือน จนถึงอายุ 7 ปี เมื่อET tube function ได้ดี (ENT and Audiologist)
 • วัดพัฒนาการครั้งที่ 1 ภายใน 1 ปี (จิตแพทย์และนักจิตวิทยา)
 • กระตุ้นพัฒนาการในขวบปีแรกทุก 3-6 เดือน (จิตแพทย์และนักจิตวิทยา)
 • ประเมินความพร้อมก่อนนำสลบทุกช่วงอายุที่ได้รับการผ่าตัด (วิสัญญีแพทย์และพยาบาล)
 • ติดตามผลการรักษาตามระบบการลงทะเบียนออนไลน์(RNประสานงานฯ)

~18,654 บาท
-ตรวจหู ตรวจการได้ยิน (Audiogram 150 บาทTympanogram 150บาท/ครั้ง) ประเมินและฝึกพูด(220บาท/ครั้ง) เหมาจ่ายใน 3,850บาท/ราย/ปี
-ค่าวัดและกระตุ้นพัฒนาการ280-300 บาท/ครั้ง

10 – 18 เดือน

 • ประเมินการพูด ก่อนการผ่าตัดซ่อมแซมเพดานโหว่ (speech)
 • ผ่าตัดซ่อมแซมเพดานโหว่ทั้งเพดานแข็ง-เพดานอ่อน (Primary palatoplasty) +Myringotomy (ตามความจำเป็น) (ศัลยแพทย์ตกแต่งและแพทย์หู คอ จมูก)
 • ให้คำแนะนำการดูแลก่อน – หลังผ่าตัด(RNหอผู้ป่วย, ประสานงานฯ และห้องตรวจฯ)
 • ติดตามผลการรักษาตามระบบการลงทะเบียนออนไลน์(RNประสานงานฯ)

 

~19,560 บาท/ครั้ง

1ปีครึ่ง – 3 ปี

 •  การรักษาด้านการพูดและภาษา การติดตามด้านหู และการได้ยิน
 • ดูแลสุขภาพฟันและติดตามพัฒนาการของฟันและด้านอื่นๆ (ทันตแพทย์เด็กและทันตแพทย์จัดฟัน ร่วมกับโรงเรียนและทีมสุขภาพตำบล)
 • การพัฒนาการด้านการเรียนรู้ การพัฒนาการทางด้านสังคม
 • วัดพัฒนาการครั้งที่ 2 และประเมิน ICFภายในช่วงอายุ 2-5 ปี (จิตแพทย์และนักจิตวิทยา)
 • ผ่าตัดซ่อมแซมรูรั่วของเพดานปาก (Oronasal fistula closure) ในรายที่มีความจำเป็น(ศัลยแพทย์ตกแต่ง)
 • ติดตามผลการรักษาตามระบบการลงทะเบียนออนไลน์(RNประสานงานฯ)

 (คิดในเหมาจ่าย/ปี)

 

-ค่าวัดและกระตุ้นพัฒนาการ280-300 บาท/ครั้ง

 

~19,560 บาท/ครั้ง

4- 6 ปี

 • แก้ไขความบกพร่องแบบทุติยภูมิที่ริมฝีปาก จมูก(ตามความจำเป็น)(Secondary Cleft Lip/Cleft Lip Nose Correction) (ศัลยแพทย์ตกแต่ง)
 • ประเมินความบกพร่องด้านการพูดและภาษา(VPI) ตรวจหู ตรวจการได้ยิน
 • ดูแลสุขภาพฟัน ตรวจสภาวะการสบฟันที่ผิดปกติ (ทันแพทย์เด็กและทันตแพทย์จัดฟัน)
 • วัด IQ and ICF ภายในช่วงอายุ 6-18 ปี(จิตแพทย์และนักจิตวิทยา)
 • การประเมินผลการรักษา 5-Year THAI CLEFT outcome (สหสาขา)

~ 18,345 บาท/ครั้ง
ค่าตรวจ Nasometry 500บ/ครั้ง Nasendoscopy 1,000บาท/ครั้ง
VDO fluoroscopy 1,350บาท/ครั้ง
ค่าประเมิน IQ and ICF
400-600 บาท/ครั้ง

7 – 12  ปี

 • ผ่าตัดแก้ไขปัญหา VPI (Surgical Correction of VPI) (ตามความจำเป็น) (ศัลยแพทย์ตกแต่ง)
 • การรักษาด้านการพูดและภาษา (นักแก้ไขการพูดและภาษา)
 • ดูแลปัญหาต่างๆ และสุขภาพทั่วไป(ศัลยแพทย์ตกแต่ง RNประสานงานฯและ ห้องตรวจ) 
 • ดูแลติดตามเรื่องสุขภาพช่องปากและฟัน(ทันตแพทย์เด็ก ทันตแพทย์จัดฟันและศัลยแพทย์ช่องปากฯ)
 • ผ่าตัดปลูกถ่ายกระดูกที่สันเหงือก (Alveolar bone grafting) ตามความจำเป็นร่วมกับการจัดฟันก่อน-หลังการผ่าตัด(ทันตแพทย์จัดฟันและศัลยแพทย์ช่องปากฯ)
 • ให้คำแนะนำก่อน – หลังผ่าตัด (RNทันตกรรมฯและRNประสานงานฯ)
 • ดูแลเรื่องการพูด/ภาษา ตรวจหู เมื่อมีปัญหา (Speech&ENT&Audiologist)
 • การประเมินผลการรักษา 10-Year THAICLEFT outcome (สหสาขา)

~19,560 บาท/ครั้ง

 

 

 

~ 25,000 บาท/ครั้ง

13– 15 ปี

 • ติดตามปัญหาสุขภาพช่องปาก/ฟัน/การจัดฟัน (ทันตแพทย์จัดฟันและศัลยแพทย์ช่องปากฯ)
 • ติดตาม/ประเมินความบกพร่องด้านการพูดและภาษา (Speech)
 •  วัด IQ and ICF ภายในช่วงอายุ 6-18 ปี (จิตแพทย์และนักจิตวิทยา)

การจัดฟันเหมาจ่าย 48,000 บาท/ราย/จัดฟันเสร็จสิ้น เริ่มจ่ายหลังเงินหลังทำหัตถการจริง

16-18 ปี

 • ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของกระดูกและขากรรไกรและใบหน้า (Orthognathic Surgery) ในบางรายอาจจำเป็นต้องผ่าตัดและใช้เครื่องมือยึดถ่างกระดูกร่วมด้วย (Distraction osteogenesis) (ตามความจำเป็น) (ศัลยแพทย์ช่องปากฯ และศัลยแพทย์ตกแต่ง) (ในกรณีที่มีความพิการมากหรือมีความพิการทางศีรษะและใบหน้าอื่นๆร่วมด้วย)
 • ผ่าตัดตกแต่งรูปร่างริมฝีปาก และจมูกในขั้นตอนสุดท้ายหรือปัญหาด้านการพูดที่หลงเหลืออยู่ตามความจำเป็น (Correction of cleft lip-cleft lip nose deformities and residual VPI) (ศัลยแพทย์ตกแต่ง)
 • ดูแลรักษา ฟื้นฟู จนอวัยวะต่างๆทำงานได้ใกล้เคียงปกติ เกิดความพึงพอใจทั้งผู้ป่วยและครอบครัว (สหสาขา)
 • ให้คำปรึกษาเรื่องการทำงาน การเข้าสังคม การมีครอบครัว และการมีบุตรต่อไปในอนาคต (สังคมสงเคราะห์และวางแผนครอบครัว)

~ 35,000-80,000 บาท/ครั้ง

 

 

~ 18,345 บาท/ครั้ง

>19 ปี

 • ทบทวน ประเมินผลการรักษา(ทีมสหสาขาวิชาชีพ)
 • การประเมินผลการรักษา 19-Year THAICLEFT outcome (สหสาขา)
 • ส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคม ด้านอาชีพ เพื่อผู้ป่วยที่มีเศรษฐานะยากจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

รวม~214,789- 298,345บาท

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ขึ้นกับภาวะความรุนแรงของโรค หากมีทั้งภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ค่าใช้จ่ายเฉพาะค่ารักษาพยาบาล การผ่าตัด และฟื้นฟูสภาพรวม ~214,789- 298,345 บ./ราย/การรักษาจนสิ้นสุดประมาณ~19 ปีขึ้นไป ในกรณีที่มีความพิการร่วมของศีรษะและใบหน้า ความพิการร่วมของอวัยวะส่วนอื่น หรือผู้ป่วยกลุ่มอาการ (syndrome) จะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นตามภาวะความพิการที่พบร่วมด้วย