การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3

ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ  ได้รับทุนวิจัยโครงการวิจัยรูปแบบแผนงานวิจัย (Research Program) ภายใต้โปรแกรมวิจัยขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า จากฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 สามารถดูรายละเอียด แนวทางการสนับสนุนและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยและแบบฟอร์มได้ที่ https://bit.ly/3lY5lJr และส่งเอกสารมายังศูนย์วิจัยฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565