วิสัยทัศน์

ศูนย์การวิจัย/ดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ ชั้นนำแห่งภาคภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (1 ใน 10 แห่งเอเชียด้านการดูแล และ 1 ใน 3 เอเชียด้านวิจัย)

Our Vision

We are a leading cleft lip and palate research/caring center in the Asia-Pacific region (Top 10 in caring center category and top 3 in Asia in terms of research)