คณะกรรมการบริหารศูนย์ตะวันฉาย

รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก
ประธานกรรมการ

รศ.นพ.เก่งกาจ วินัยโกศล
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น
กรรมการ

รศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

รศ.พญ.กมลวรรณ เจนวิถีสุข
กรรมการ

รศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย
กรรมการ

ผศ.ทพญ.ภัทรมน รัตนาพันธุ์
กรรมการ

นางสาวดาราวรรณ อักษรวรรณ
กรรมการ

นางยุพิน ปักกะสังข์
กรรมการและเลขานุการ


กรรมการบริหารในอดีตศูนย์ตะวันฉาย