ค่านิยม

Ta-Wan-Chai (T.W.C.)

T = Target to balance & sustainability
มุ่งสู่ความสมดุลและยั่งยืน

W = Working together
มุ่งเน้นการสร้างทีมงานที่เก่ง ดี และมีความสุข
และความร่วมมือที่เห็นคุณค่าร่วมซึ่งกันและกัน

C = Commitment to quality & Society  
การมุ่งมั่นต่อคุณภาพและสังคม