สมรรถนะหลัก

  • เป็นองค์กรหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นำการแก้ปัญหาความพิการของศีรษะและใบหน้าอย่างครบวงจร
  • บูรณาการ การวิจัย การจัดการศึกษา และการบริการด้านสุขภาพและบริการด้านวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีระบบการบริหารองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ สมดุล และยั่งยืน