ศูนย์ตะวันฉาย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์: 043363502
Line ID: 0859270324
เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
E-mail: cleft@kku.ac.th

Contact us:
Tawanchai Cleft Center
Faculty of Medicine, Khon Kaen University, 123, Mittraphap Highway, Muang District, Khon Kaen, Thailand, 40002
Tel: +6643363502
Line ID: 0859270324
Office Hour: Monday – Friday 08.30-16.30 (except on public holidays)
E-mail: cleft@kku.ac.th