คณะกรรมการบริหาร

รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก
ผู้อำนวยการ

รศ.นพ.เก่งกาจ วินัยโกศล
รองผู้อำนวยการคนที่ 1

อ.ดร.ทพ.ศุภวิชญ์ หมอกมืด
รองผู้อำนวยการคนที่ 2

ศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี
กรรมการ

รศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย
กรรมการ

ผศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา
กรรมการ

ผศ.ทพ.ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์
กรรมการ

นางสาวดาราวรรณ อักษรวรรณ
กรรมการและเลขานุการ

นางยุพิน ปักกะสังข์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


board