คณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยฯ

รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก
ผู้อำนวยการ

รศ.นพ.เก่งกาจ วินัยโกศล
รองผู้อำนวยการคนที่ 1

ผศ.ดร.ทพ.ศุภวิชญ์ หมอกมืด
รองผู้อำนวยการคนที่ 2

ศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี
กรรมการ

รศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา
กรรมการ

รศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย
กรรมการ

ผศ.ทพ.ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์
กรรมการ

ผศ.ดร.ทพญ.ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล
กรรมการ

ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี
กรรมการ

อ.นพ.กวีศักดิ์ เสาทองหลาง
กรรมการ

อ.นพ.ทพ.นิพนธ์ คล้ายอ่อน
กรรมการ

อ.ดร.ทพญ.พุทธธิดา วังศรีมงคล
กรรมการ

นางสาวภาณี เดชาสถิตย์
กรรมการ

นางยุพิน ปักกะสังข์
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวนันทิยา อุปนาศักดิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

board