พันธกิจ

บริหารจัดการ การให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ในประเทศไทย ส่งเสริมการศึกษา วิจัยและบริการที่เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง