วิสัยทัศน์

ศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหนึ่งในศูนย์การดูแลผู้ป่วยชั้นนำของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ดำเนินการด้าน การศึกษา วิจัย และบริการที่เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพ การทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข และบรรยากาศแห่งการเรียนรู้บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (self efficiency, sharing, sustainability)