พันธกิจ

ให้บริการแบบองค์รวมสำหรับผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ส่งเสริมการทำวิจัยและสนับสนุนการศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมของท้องถิ่น สภาวะทางสังคม และนโยบายด้านสุขภาพ