พันธกิจ

ให้บริการแบบองค์รวมสำหรับผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ส่งเสริมการทำวิจัยและสนับสนุนการศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมของท้องถิ่น สภาวะทางสังคม และนโยบายด้านสุขภาพ

Our Mission

We provide holistic service for patients with cleft lip and palate and craniofacial anomalies by birth. We promote and support studies and researches that are appropriately relevant with local culture, social situation, and health policy.