คณะกรรมการศูนย์การดูแล

ผศ.นพ.ชวกิจ ภูมิบุญชู
รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ
ประธานกรรมการ

ผศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

ผศ.พญ.ปัทมา ปัญญาวงศ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

ผศ.ทพ.เอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 3

รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก
กรรมการ

ผศ.ทพญ.สุภาพร คงสมบูรณ์
กรรมการ

พญ.จันธิชา เลาหกิตติกุล
กรรมการ

นางสุนทรี น้ำใจทหาร
กรรมการ

นางสาวสุทธิกานต์ ก่อสกุล
กรรมการ

นางสาวทวิตรี ภูมินำ
กรรมการ

นางยุพิน ปักกะสังข์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวลลิดา เพชรไฝ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


กรรมการบริหารในอดีตศูนย์การดูแล