คณะกรรมการบริหารศูนย์การดูแลฯ

รศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา
รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ
ประธานกรรมการ

รศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

ผศ.พญ.ปัทมา ปัญญาวงศ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

ผศ.ทพ.เอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 3

รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก
กรรมการ

ผศ.ทพญ.สุภาพร คงสมบูรณ์
กรรมการ

ผศ.ดร.ทพญ.ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล
กรรมการ

นายกวีศักดิ์ เสาทองหลาง
กรรมการ

นางสาวจันธิชา เลาหกิตติกุล
กรรมการ

นางสาวสุนทรี น้ำใจทหาร
กรรมการ


นางสาวสุทธิกานต์ ก่อสกุล
กรรมการ

นางสาวทวิตรี ภูมินำ
กรรมการ

นางสาวปราถนา วิทยาไพโรจน์
กรรมการ

นางยุธิดา ชัยกรี
กรรมการ

นายหัฎฐกร สำเร็จดี
กรรมการ

นางยุพิน ปักกะสังข์
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวลลิดา เพชรไฝ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


กรรมการบริหารศูนย์การดูแล