ศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ
6
5
2
1
3
4

ศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการตะวันฉาย เป็นศูนย์กลางการประสานงานของบุคลากรของทีมสหวิทยาการในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ โดยมุ่งเน้นผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง การดูแลแบบองค์รวม รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดการศึกษา การฝึกอบรม การผลิตเอกสารทางวิชาการ และเป็นแหล่งความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษา ผู้ป่วยและครอบครัว และผู้ที่สนใจ

Tawanchai Center of Excellence for Patients with Cleft Lip Cleft Palate and Craniofacial Deformities is a coordination center for personnel from the interdisciplinary team treating cleft lip and palate patients by focusing on the patients and their families as a core, holistic caring. The center is also a knowledge exchange center, educating, training, publishing academic documents and is a source of knowledge for medical personnel, students, patients and their families, and those who are interested.