ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับรางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น ประจำปี 2565

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีการมอบรางวัลบริการภาครัฐให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ มีหน่วยงานที่สมัครรับรางวัลทั้งสิ้น 1,631  ผลงาน และผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัลดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 240 รางวัล

ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศูนย์ตะวันฉาย) ภายใต้ความร่วมมือของ คณะแพทยศาสตร์ และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนาอุปกรณ์ปรับแต่งจมูกสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ (Nasal Creator Device) โดยทีมสหสาขาวิชาชีพทำงานร่วมกันหลายสาขา ซึ่งจัดเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ โดยมีกระบวนการในการออกแบบพัฒนาตามหลักวิศวกรรมทางการแพทย์ที่ซับซ้อน ได้รับการรับรองตามมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ISO 13485, ISO10993-5, 10993-10 และจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมนำมาทดลองใช้ทางคลินิก โดยช่วยเพิ่มความสูงและลดความกว้างของรูจมูกหลังผ่าตัดตกแต่งริมฝีปากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มความสวยงาม ลดความรุนแรงของความผิดปกติของรูจมูก ลดการผ่าตัดแก้ไขรูปร่างจมูกได้ ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดเคยดำเนินการมาก่อน เป็นผลงานที่เกิดจากการประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ จนเกิดนวัตกรรมต่อเนื่องในการให้บริการของหน่วยงาน รวมทั้งได้เผยแพร่อุปกรณ์ไปให้หน่วยงานต่าง ๆ ไปใช้สถานพยาบาล 32 แห่งในประเทศ และอีก 5 แห่งในเอเชียแปซิฟิค จนได้รับการคัดเลือก ให้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น ซึ่งในประเทศมีเพียง 6 หน่วยงานที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ผ่าน Facebook Fanpage และ Youtube Channel ของสำนักงาน ก.พ.ร. ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล และมี รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และ รศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนในการเข้ารับรางวัล พร้อมด้วย รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ และทีมงาน

ศูนย์วิจัยฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่สร้างสรรค์ผลงานดี ๆ ที่มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยในวงกว้างเช่นนี้สืบไป