ประกาศรับข้อเสนอ โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566

ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับข้อเสนอ โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 เปิดรับข้อเสนอ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2566

หลักเกณฑ์เบื้องต้น
1. เป็นอาจารย์ประจำ บุคลากร หรือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. มีโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการดูแล รักษา ผ่าตัด ฟื้นฟูสภาพ และนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า
3. ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐาน Scopus
4. สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 150,000 บาท


ดาวน์โหลดแนวทางการสนับสนุนและแบบฟอร์ม ได้ที่ https://kku.world/muvho

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-43-363-502, 0-43-363-123
E-mail cleft@kku.ac.th