สัมมนาวิชาการ เรื่อง Distraction osteogenesis for patients with craniofacial deformities

ศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาคลินิกบูรณาการในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า หัวข้อ Distraction osteogenesis for patients with craniofacial deformities ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องประชุมคลินิกทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโปรแกรม ZOOM

วิทยากร
ทพ.อรรถพงศ์ ดีดกลิ่น แขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทพญ.พิชญา เอี่ยมกลาง สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก แขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.นพ.ทพ.อมรเทพ มั่งมี สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Join Zoom Meeting
https://kku-th.zoom.us/j/93384517594?pwd=YVF1UWR2czVjVFkzYXNuTlB2TUFlZz09

Meeting ID: 933 8451 7594
Passcode: 629926