นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น บริจาคสิ่งของเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ได้ร่วมบริจาคสิ่งของแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ตะวันฉายเป็นผู้รับมอบ