ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ได้รับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2566

ศูนย์ตะวันฉาย ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า และกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2566 ในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา พิธีมอบรางวัลกระแส ชนะวงศ์ และพิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย รุ่นที่ 19 – 20 ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

รางวัลกระแส ชนะวงศ์ เป็นรางวัลที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น มีคุณธรรม เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม