สัมมนาวิชาการ เรื่อง The management of Otitis media with effusion children with CLP

ศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาคลินิกบูรณาการในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า หัวข้อ The management of Otitis media with effusion children with CLP ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องประชุมคลินิกทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโปรแกรม ZOOM

วิทยากร
อ.พญ.นิชธิมา ฉายะโอภาส สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Join Zoom Meeting
https://kku-th.zoom.us/j/92570497507?pwd=dnZ3QUJVUE5BeGxPcU5aUko1OVlCUT09

Meeting ID: 925 7049 7507
Passcode: 791307