ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ เข้าสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารคณะ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2566 ถึง 4 มกราคม พ.ศ.2567 รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก ผู้อำนวยการศูนย์ตะวันฉายและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งฯ และคณะกรรมบริหารศูนย์ตะวันฉาย เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าผลไม้แก่ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567

ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.พญ.วิมลรัตน์ ศรีราช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น