สวทช. เยี่ยมชมการดำเนินงานเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ (MobiiScan)

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 ศูนย์ตะวันฉาย โดยความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก ผู้อำนวยการศูนย์ตะวันฉาย อ.ดร.ทพ.พงศภัค ว่องรัตน์วานิช รังสีแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คุณสุธีรา ประดับวงษ์ ที่ปรึกษาศูนย์ตะวันฉาย และคุณยุพิน ปักกะสังข์ พยาบาลประสานงานการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ร่วมต้อนรับทีมจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ดร.จิรัชญา ดวงบุรงค์, น.ส.ธัญญวันต์ วิภาตะวณิช, น.ส.พิรงรอง นิลพงษ์ และน.ส.ศศิวรรณ เลาหสินณรงค์ เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ (MobiiScan) สัมภาษณ์ผู้ใช้งาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ (MobiiScan) เป็นผลงานวิจัยและพัฒนา โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับงบสนับสนุนจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งศูนย์ตะวันฉายได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ คลินิกทันตกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัย และวางแผนการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ ให้ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพและทันท่วงที