คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เข้าศึกษาดูงานศูนย์ตะวันฉาย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เข้าศึกษาดูงานด้านการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับคนพิการ ณ ห้องประชุมคลินิกทันตกรรมจัดฟัน ชั้น 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ และ ศูนย์ตะวันฉาย

โดยมี ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และประชุมหารือแลกเปลี่ยนประเด็นการศึกษา วิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี สำหรับคนพิการ

จากนั้น รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก ผู้อำนวยการศูนย์ตะวันฉาย ได้นำเสนอการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับคนพิการ และนำเยี่ยมชมผลงานการดูแล รักษา วิจัย เทคโนโลยี และการบริการผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า แก่คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ณ ศูนย์ตะวันฉาย