ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น และ ศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านสร้างผลงานทางวิชาการ

ศูนย์ตะวันฉาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี แด่ ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ และ ศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี กรรมการบริหารศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านสร้างผลงานทางวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และเข้ารับรางวัลในงาน 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น