คณะทันตแพทย์ในทวีปเอเชีย จากงานประชุม The 9th International Workshop on Clinical Research Methods in Oral Health เข้าเยี่ยมชมศูนย์ตะวันฉาย

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.พูนศักดิ์ ภิเศก ผู้อำนวยการศูนย์ตะวันฉาย คุณสุธีรา ประดับวงษ์ ที่ปรึกษาศูนย์ตะวันฉาย และคุณยุพิน ปักกะสังข์ พยาบาลประสานงานการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ร่วมต้อนรับคณะทันตแพทย์ในทวีปเอเชีย จากงานประชุม The 9th International Workshop on Clinical Research Methods in Oral Health จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ตะวันฉาย