คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ Advance HA เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ตะวันฉาย

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้า (Advance HA) มาตรฐานฉบับที่ 5 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ตะวันฉาย โดยมีรองศาสตราจารย์พลากร สุรกุลประภา ประธานกรรมการศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอการดำเนินงานของศูนย์การดูแลฯ รองศาสตราจารย์พูนศักดิ์ ภิเศก ผู้อำนวยการศูนย์ตะวันฉาย คุณสุธีรา ประดับวงษ์ ที่ปรึกษาศูนย์ตะวันฉาย และคุณยุพิน ปักกะสังข์ พยาบาลประสานงานการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ร่วมนำเสนอและให้การต้อนรับ