สัมมนาวิชาการ เรื่อง Orthodontic management for alveolar bone grafting in patients with CLP

ศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาคลินิกบูรณาการในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า หัวข้อ Orthodontic management for alveolar bone grafting in patients with CLP ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องประชุมคลินิกทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโปรแกรม ZOOM

วิทยากร
ทพญ.สุคนธมาลา พวงเรืองศรี สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทพญ.วิธาริณี ศรีเคนขันธ์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ปรึกษา
รศ.ทพ.ดร.ภิภพ สุทธิประภาภรณ์ สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.นพ.ทพ.ธีรัตต์ เจิ่งประภากร สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Join Zoom Meeting
https://kku-th.zoom.us/j/91834992499?pwd=YU1uNlRSOTRpNTM4QWZVeitkaFNKZz09
Meeting ID: 918 3499 2499
Passcode: 850317