ศาสตราจารย์ Emerritus Masayuki Mayashi และ คุณ Rikako Suzuki เข้าศึกษาดูงานด้านการแก้ไขการพูด

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 ศาสตราจารย์ Emerritus Masayuki Mayashi แพทย์นักระบาดวิทยา จาก Fukishima Medical University (FMU), Director of Osaka Christ College (OCC) และ คุณ Miss Rikako Suzuki นักแก้ไขการพูด จาก The Japanese Association Clinic สาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าศึกษาดูงานด้านการแก้ไขการพูด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความผิดปกติทางภาษา และการพูด ณ ศูนย์ตะวันฉาย โดยมีศาสตราจารย์เบญจมาศ พระธานี นักแก้ไขการพูดและกรรมการบริหารศูนย์วิจัยฯ คุณสุธีรา ประดับวงษ์ ที่ปรึกษาศูนย์ตะวันฉาย และคุณยุพิน ปักกะสังข์ พยาบาลประสานงานการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้น ศาสตราจารย์เบญจมาศ พระธานี ได้บรรยายหัวข้อเรื่อง Solving obstacles of cleft cares in GMS & developing countries เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่าน