ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการ เรื่อง Orthodontic and surgical management in patients with craniosynostosis

ศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาคลินิกบูรณาการในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า หัวข้อ Orthodontic and surgical management in patients with craniosynostosis ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องประชุมคลินิกทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโปรแกรม ZOOM

วิทยากร
ทพญ.ณัฐพัชร์ วงศ์สิริฉัตร แขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นพ.ดิน ตังคโณบล อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ทพ.เอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ แขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัขอนแก่น
ผศ.พญ.ปัทมา ปัญญาวงศ์ อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Join Zoom Meeting
https://kku-th.zoom.us/j/6017809338?pwd=iKoTR9uSAVXSfdbmVLU1q0xT5OCoBQ&omn=94217482977
Meeting ID: 601 780 9338
Passcode: 496349

https://kku-th.zoom.us/j/6017809338?pwd=iKoTR9uSAVXSfdbmVLU1q0xT5OCoBQ&omn=94217482977

Meeting ID: 601 780 9338
Passcode: 496349