Untitled Document

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Username :

Password
:

                            : ลืมรหัสผ่าน

 

 

 

 

 

 
ความเป็นมาโครงการ

 

 • วัตถุประสงค์ของโครงการ,เป้าหมายของโครงการ, ระยะเวลาในการดำเนินการ

 • ผู้ให้การสนับสนุน • โรงพยาบาลเครือข่ายและผู้ประสานงาน
รายงานผลการลงทะเบียน
 • รายงานแสดงจำนวนผู้ที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า

*ผู้ที่จะนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ให้อ้างถึง

"ข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบลงทะเบียนออนไลน์ในผู้ที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า I-SAN Online (I-San Register and Information System for Cleft Problems) จากมูลนิธิตะวันฉายและศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. เขต7 ขอนแก่น"

รายชื่อผู้ส่งแบบสอบถามและโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
 • ขณะนี้ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ได้ปิดรับแบบสอบถาม ในการค้นหาอุบัติการณ์แล้ว

 

ตัวอย่าง : ภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการทางศีรษะและใบหน้า

Frontoethmoidal Encephalomeningocele
  ตัวอย่างของโรค :
   
   
     
   
  ความหมายของโรค
  ติดต่อสอบถามและขอคำแนะนำ

 

 

 

 

Cleft Lip -Palate
ปากแหว่งข้างเดียวชนิดไม่สมบูรณ์
ปากแหว่งข้างเดียวชนิดสมบูรณ์ :
ปากแหว่งสองข้าง
เพดานโหว่
  ความหมายของโรค
  ติดต่อสอบถามและขอคำแนะนำ
Pierre Robin Sequence
  ตัวอย่างของโรค :
   
         
   
  ความหมายของโรค
  ติดต่อสอบถามและขอคำแนะนำ
Treacher Collins Syndrome
  ตัวอย่างของโรค :
     
     
  ความหมายของโรค
  ติดต่อสอบถามและขอคำแนะนำ
Craniofacial Microsomia
  ตัวอย่างของโรค :
      
  ความหมายของโรค
  ติดต่อสอบถามและขอคำแนะนำ

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแนวทางการรักษา

แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่แบบสหวิทยาการของศูนย์ตะวันฉาย

 

คู่มือ

+คู่มืออุบัติการณ์ สาเหตุ การป้องกัน ภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ
- มีวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่/การให้อาหารในทารกปากแหว่ง เพดานโหว่
- การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด/การผ่าตัด/การดูแลช่องปาก/การจัดฟัน
- มีวิธีการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ เบื้องต้น
- การดูแลด้านจิตวิทยาในผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่
- อื่นๆ


+สมุดบันทึกสุขภาพผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่

ติดต่อสอบถามและขอคำแนะนำ

043-363123,043-202558

cleft@kku.ac.th

 

 

 

TAWANCHAI CENTER @ ขอสงวนลิขสิทธิ์ภาพผู้ป่วยและบทความต่างๆ ห้ามนำไปเพื่อการเผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร  
Cleft Online