แอปพลิเคชันแก้ไขการพูดไม่ชัด

โดย ศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แอปพลิเคชันแก้ไขการพูดไม่ชัด (Application for Articulation Therapy-Thai: AAT-T) คืออะไร

   เครื่องมือในการฝึกแก้ไขการพูดไม่ชัด และกระตุ้นการพัฒนาภาษาและการพูดโดยเฉพาะในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ เด็กก่อนวัยเรียน  และผู้ที่มีความบกพร่องของภาษาและการพูด ใช้ควบคู่กับหนังสือ “การพูดไม่ชัด” และนิทาน ได้แก่

1) นิทาน “ชุดฝึกพูดเสียงพยัญชนะเล่ม 1:  พยัญชนะต้น ก, ข ค, ง, และ จ”;
2) นิทาน “ชุดฝึกพูดเสียงพยัญชนะเล่ม 2: พยัญชนะต้น ช ฉ ฌ, ซ ส ศ ษ, ย  ญ, และ ด  ฎ”;
3) นิทาน “ชุดฝึกพูดเสียงพยัญชนะเล่ม 3: พยัญชนะต้น ต ฏ, ท ถ ธ ฒ ฐ ฑ, น  ณ, บ”;
4) นิทาน “ชุดฝึกพูดเสียงพยัญชนะเล่ม 4: พยัญชนะต้น ป, พ ผ ภ, ฟ ฝ, ม”;
5) นิทาน “ชุดฝึกพูดเสียงพยัญชนะเล่ม 5: พยัญชนะต้น ร, ล ฬ, ว, ฮ ห, อ”;
6) นิทาน “ชุดฝึกพูดเสียงพยัญชนะเล่ม 6: ตัวสะกด กบ กม กด กน กก กง”

แบบฝึกหัดฝึกพูดในแอปพลิเคชันฝึกพูดอะไรบ้าง

แอปพลิเคชันแก้ไขการพูดไม่ชัด ประกอบด้วย แบบฝึกหัดฝึกพูดเสียงพยัญชนะต้น 21 เสียงและตัวสะกด 6 เสียง รวมเป็น 27 เสียง โดยแบ่งแบบฝึกหัดฝึกพูดเป็น 2 ส่วน คือ
1) กิจกรรมการฝึกพูด
2) แบบฝึกการอ่าน
แบบฝึกหัดฝึกพูด แต่ละเสียงมี 8 ระดับ คือ

เสียงเดี่ยวเป็นวิดีโอแสดงตัวอย่างการออกเสียง
เสียงไม่มีความหมาย 1 พยางค์
เสียงไม่มีความหมาย 2 พยางค์
เสียงไม่มีความหมาย 3 พยางค์
เสียงไม่มีความหมาย 2-3 พยางค์
คำที่มีความหมาย 
วลีและประโยคสั้น 
วลีและประโยคยาว

  ขณะฝึกพูดหากเด็กไม่สามารถบอกชื่อคำ รูปภาพ วลี หรือประโยคได้ สามารถกดปุ่มลำโพงเพื่อเปิดเสียงให้พูดตาม
หากต้องการให้รางวัล หรือแรงเสริม เมื่อเด็กพูดถูกต้องให้กดปุ่มรางวัล หรือเครื่องหมายชูนิ้วหัวแม่มือตามรูปภาพจะมีรูปและเสียงของรางวัลแสดงเป็นแรงเสริมให้เด็กได้


หลังฝึกพูดเสร็จสิ้นแอปพลิเคชันจะแสดงผลการฝึกพูดตามรูปภาพ

ใช้แอปพลิเคชันอย่างไร
1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแก้ไขการพูดไม่ชัด จาก https://app.digix.co.th/aat/ รองรับเฉพาะอุปกรณ์ Android เท่านั้น

2. ชื้อหนังสือ หรือ นิทาน eBook ที่ใช้ประกอบการใช้แอปพลิเคชันแก้ไขการพูดไม่ชัดเล่มใดเล่มหนึ่ง จากเว็บไซต์ https://www.chulabook.com พิมพ์ “เบญจมาศ พระธานี” ในช่องค้นหา หรือ สั่งซื้อเล่มหนังสือ จากศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดต่อ 08 2745 7940 หรือ Line ID: bookukku

จากนั้นส่งหลักฐานการซื้อหนังสือหรือนิทานและแบบฟอร์มการขอใช้ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม จาก แอปพลิเคชันแก้ไขการพูดไม่ชัด โดยกดที่คำว่า ดาวน์โหลด ตามรูปภาพ)
เพื่อขอรหัสการใช้งานทางอีเมล cleft@kku.ac.th หรือ โทร 0 4336 3502


3. กรอกรหัสการใช้งานในช่องรหัสการใช้งานตามรูปภาพ แล้วเริ่มใช้งานได้สอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์ตะวันฉาย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น.
โทรศัพท์ : 043363502
email : cleft@kku.ac.th